ფიზიკა 111
აქ მოვანილია საჩვენებელი ტესტები. ყოველ კითხვას აქვს 4 სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან ერთი სწორია.

წესები
ყოველ კითხვას აქვს 4 სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან ერთი სწორია. უნდა აღნიშნოთ მხოლოდ ერთო სწორი პასუხი